WIJ VERKOPEN ENKEL ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN AAN KLANTEN OUDER DAN 18 JAAR

Levering 1-5 werkdagen

Verzend- & verpakkingskost BENELUX + FR €8,85 | EU op aanvraag

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Stokerij Van Damme enerzijds en eenieder die de website bezoekt en gebruik maakt van de webshop anderzijds. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.

Bedrijfsinformatie

Stokerij Van Damme (verkoper) met als zaakvoerder Lampaert Ludo, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0738.060.528. Stokerij Van Damme, Issegem 2, 9860 Balegem. Contactgegevens 09 362 50 25 of via mail info@stokerijvandamme.be

Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Stokerij Van Damme om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stokerij Van Damme behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Verzenden, annuleren, retourneren, verbruiksproducten, leveringsvoorwaarden & herroepingsrecht

Verzenden

Bestellingen worden verzonden via pakketpost binnen 2 tot 3 dagen na ontvangst van de aankoopsom met een verzending en verpakkingskost van samen 8,85 euro. Artikelen worden voornamelijk verzonden via GLS. Door de omstandigheden van de COVID-19 maatregelen kan er ook gebruik gemaakt worden van andere pakketdiensten. Er is ook een take-away optie beschikbaar.

Annuleren

Dit artikel is enkel geldig voor klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online aankopen. De klant heeft het recht om aan Stokerij Van Damme minimum 5 dagen voor de eerste afgesproken leverdag mee te delen per email dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Cadeaubonnen met een minimum verkoopprijs van € 100 of meer dienen ons per aangetekend schrijven te worden teruggestuurd. Na ontvangst zal het bedrag van de aankoop worden teruggestort zonder betaling van een boete. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant. Enkel goederen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde staat bevinden kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen enkel geval worden teruggenomen: producten die aan bederf onderhevig zijn. Koninklijk Besluit van 06/09/1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bv. levensmiddelen). In geval het pakket wordt aangeboden bij de klant op de dag van de levering en de klant is niet aanwezig dan proberen wij al het mogelijke te doen om het pakket alsnog te leveren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om het pakket af te leveren dan is het ons, volgens de richtlijnen van het FAVV, niet toegestaan om het pakket af te geven bij de buren en dan zijn wij genoodzaakt om dit, op kosten van de klant te laten vernietigen.

Retourneren

Voldoet de bestelling niet aan je verwachtingen, dan kunt u uw pakket terugsturen binnen de 14 dagen zonder vermelding van reden. Indien glasbreuk graag nodige bewijs aan de hand van fotomateriaal. Ter info: enkel indien de goederen onbeschadigd, ongeopend, volledig en in de originele verpakking geretourneerd worden, kunnen we de retournering aanvaarden. Terugbetaling gebeurt binnen de 14 werkdagen na ontvangst retournering.

Mail naar info@stokerijvandamme.be met vermelding dat u uw bestelling wilt retourneren.

Stuur de producten zo snel mogelijk op via een door uzelf gekozen verzendmethode, uiteraard mag u de producten ook zelf afleveren. Mail ons om een afspraak te maken.

De terugbetaling (excl. initiële verzendkosten) gebeurt binnen de 14 werkdagen.

Verbruiksproducten

Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.

Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan Stokerij Van Damme de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. Stokerij Van Damme aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren. Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan Stokerij Van Damme in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt Stokerij Van Damme zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). Uiteraard stelt Stokerij Van Damme alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. De levertermijn bedraagt 3-10 werkdagen. Doch op de webshop aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Aan de consument kan, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. (Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming).

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten uitgedrukt in EURO.

De producten betreffen accijnsgoederen waarvan de tarieven verschillen per land. Stokerij Van Damme behoudt het recht om na aankoop de prijzen alsnog te corrigeren aan de hand van de correcte taksen.

De koper die een order plaats in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Stokerij Van Damme heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de prijzen te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van de plaatsing van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven en/of andere taksen, zal deze wel aan de koper worden aangerekend.

Stokerij Van Damme is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Betaling

Alle goederen blijven eigendom van Stokerij Van Damme tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.

Overmacht

Stokerij Van Damme is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stokerij Van Damme evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Garantie

Stokerij Van Damme garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

Klachtenafhandeling

Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Stokerij Van Damme in behandeling worden genomen.

De klant dient een klacht schriftelijk via mail info@stokerijvandamme.be kenbaar te maken.

Binnen de 10 werkdagen probeert Stokerij Van Damme de klacht op te lossen en zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

Toepassing recht en geschillencommissie

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stokerijvandamme.be is het Belgische recht van toepassing.

Nieuwsbrief

Door een bestelling te plaatsen geeft u Stokerij Van Damme het recht het bestellende emailadres op te nemen in de mailinglist die gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan via een mailtje naar info@stokerijvandamme.be

Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Firmaklanten die op zoek zijn naar relatiegeschenken of b2b klanten die interesse hebben in onze producten kunnen contact opnemen via info@stokerijvandamme.be

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, liefst via mail info@stokerijvandamme.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stokerij Van Damme. Indien het product niet meer in voorraad is, behouden wij het recht om u daarvan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren.

Stokerij Van Damme is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Privacy Policy

U kan u inschrijven voor onze nieuwsbrief aan de hand van uw e-mailadres, dan wordt enkel uw naam en e-mailadres bijgehouden. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurt of verkocht aan derden. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van nieuwsbrieven die door onze firma zelf uitgestuurd worden. Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Uw e-mailadres wordt in onze adressenlijst bewaard totdat blijkt dat onze mails herhaaldelijk “bouncen” (bv. e-mailadres bestaat niet meer, mailbox vol, etc) of totdat u zich zelf uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Dat laatste kan via een link die u in elk bericht van ons kan terugvinden.

Bij het doen van aankopen op onze webshop geeft u uw naam, adres, telefoonnummer, eventueel btw-nummer en e-mail op. Stokerij Van Damme gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit.

Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Mollie, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

Stokerij Van Damme respecteert strikt de GDPR wetgeving en de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Stokerij Van Damme geeft uw gegevens (nl. e-mailadres en telefoonnummer) wel door aan de pakketdienst zodat zij u eventueel een bevestigingsmail en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden.

Stokerij Van Damme maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn of haar computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.

Stokerij Van Damme houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Stokerij Van Damme heeft gepaste maatregelen getroffen om de ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen. Uw persoonlijke gegevens zijn enkel raadpleegbaar door de personen die daarvoor bevoegd zijn en enkel in de gevallen waarvoor de toegang tot deze informatie geoorloofd is.

De informatie die Stokerij Van Damme verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. Stokerij Van Damme zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen, zal Stokerij Van Damme de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via info@stokerijvandamme.be

Stokerij Van Damme kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stokerij Van Damme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan Stokerij Van Damme op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van Stokerij Van Damme kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. Stokerij Van Damme heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail: info@stokerijvandamme.be